Jeśli w paczce znalazłeś złotą figurkę Harry'ego Potter'a, kliknij przycisk poniżej i dokonaj zgłoszenia wygranej.

 ZGŁOŚ WYGRANĄ

Organizatorem loterii "Rodzinna wycieczka" jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829.
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie regulaminu loterii.
Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy dokonywane w sklepach Stokrotka. Lista Sklepów Stokrotka objętych Loterią jest dostępna na stronie www.stokrotka.pl. Do udziału w Loterii uprawnia zakup dokonany w dniach od 19.08.2021 roku do 13.10.2021 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach z wyłączeniem zakupów:
• leków,
• preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
• napojów alkoholowych,
• wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych,
• kart podarunkowych,
• bonów i talonów podarunkowych,
• kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,
• usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,
• losów loterii pieniężnych,
• transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz, itp.